Owen Evans

Owen Evans

HM Chief Inspector Education and Training, Estyn

Owen Evans

His Majesty’s Chief Inspector of Education and Training in Wales

Prif Arolygydd Ei Fawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru

Mae Owen Evans yn gyfrifol am arolygu addysg a hyfforddiant yng Nghymru, yn ogystal â rheolaeth, staffio a threfniadaeth Estyn. Mae’n rhoi cyngor annibynnol i Weinidogion Cymru, sy’n cyfrannu at ddatblygu ac adolygu polisïau yng Nghymru. Yn ogystal, mae Owen yn chwarae rôl allweddol yn gweithio’n agos gyda chyrff arolygu, archwilio a rheoleiddio eraill yng Nghymru, i roi sylfaen i gynllunio a gweithio ar y cyd. Yn ogystal, fel Swyddog Cyfrifyddu Estyn, mae’n sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n briodol a’u bod yn rhoi gwerth am arian. Yn ogystal, mae’r Prif Arolygydd yn cyhoeddi Adroddiad Blynyddol ar safonau ac ansawdd addysg a hyfforddiant yng Nghymru.

Cafodd Owen, sy’n Gymro Cymraeg, ei addysg yn Ysgol Penweddig a Choleg Ceredigion, Aberystwyth cyn graddio mewn economeg ym Mhrifysgol Abertawe. Ymunodd Owen ag Estyn o’i swydd fel Prif Weithredwr S4C, y darlledwr Cymraeg. Cyn ymuno ag S4C, roedd yn Ddirprwy Ysgrifennydd Parhaol Llywodraeth Cymru, yn gyfrifol am Addysg a Gwasanaethau Cyhoeddus. Rhwng 2008 a 2010, roedd yn gyfarwyddwr Busnes yn y Gymuned Cymru, ac am 10 mlynedd cyn hynny bu’n gweithio i BT, gan gynnwys fel aelod o dîm y DU yn datblygu strategaeth band eang BT. Mae wedi gwasanaethu fel aelod o Fwrdd yr Iaith Gymraeg, ac yn flaenorol bu’n gadeirydd Bwrdd Datblygu Addysg Caerdydd.

Ar hyn o bryd mae’n aelod o fwrdd cynghori Marie Curie yng Nghymru, yn rhan o’r rhaglen Siaradwyr i Ysgolion ac mae’n gadeirydd WEPCo. Mae’n gyn-aelod o Gyngor Prifysgol Aberystwyth.

Owen Evans is responsible for the inspection of education and training in Wales, as well as the management, staffing and organisation of Estyn. He provides independent advice to Welsh Ministers which contributes to the development and review of policy in Wales. Owen also plays a key role in working closely with the other inspection, audit and regulation bodies in Wales, to underpin joint planning and working. In addition, as Estyn’s Accounting Officer he ensures that resources are used properly and provide value for money. The Chief Inspector also publishes an Annual Report on the standards and quality of education and training in Wales.

Welsh speaking, Owen was educated at Ysgol Penweddig and Coleg Ceredigion, Aberystwyth before graduating in economics from Swansea University. Owen joined Estyn from his position of Chief Executive of S4C, the Welsh language Broadcaster. Prior to joining S4C, he was Deputy Permanent Secretary of the Welsh Government, responsible for Education and Public Services. Between 2008 and 2010 he was director of Business in the Community Wales and for 10 years before that he worked for BT, including as a member of the UK team developing BT’s broadband strategy. He has served as a member of the Welsh Language Board and previously chaired the Cardiff Education Development Board.

He is currently a member of Marie Curie’s advisory board in Wales, is part of the Speakers for Schools programme and chairs WEPCo. He is a former member of Aberystwyth University’s Council.