An Insight into Careers at Careers Wales

An Insight into Careers at Careers Wales


Age: 14-19

Duration: 1 day

Industry: Government/Civil Service

Application deadline: 05/01/2023

Dates: 17/01/2023 – 17/01/202

Not Just Careers Advice.

Do you want to make a real difference? Do you want to create brighter futures for the people of Wales? Join us on Tuesday 17th January 2023 for a valuable insight into the work we do at Careers Wales.

Careers Wales is the national careers service for Wales. Our people aim to make a positive impact on individuals’ education, economic and wellbeing outcomes through the provision of high quality, impartial careers support.

Did you know that in addition to professionally qualified Careers Advisers, we also employ staff in a wide variety of exciting roles?

During the session, you will:

· Find out more about Careers Wales – our purpose, values and principles.

· Learn about the many different job roles which contribute to delivering our world class, sector leading national careers service.

· Hear from real people about their careers and why they love working for Careers Wales.

Ddim yn Gyngor Gyrfa yn Unig – Cipolwg ar Yrfaoedd yn Gyrfa Cymru

Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth gwirioneddol? Ydych chi eisiau creu dyfodol mwy disglair i bobl Cymru? Ymunwch â ni ar ddydd Mawrth, 17 Ionawr 2023, am gipolwg gwerthfawr ar y gwaith rydym yn ei wneud yn Gyrfa Cymru.

Gyrfa Cymru yw gwasanaeth gyrfaoedd cenedlaethol Cymru. Nod ein pobl yw cael effaith gadarnhaol ar ganlyniadau addysg, economaidd a llesiant unigolion trwy ddarparu cymorth gyrfaoedd diduedd o ansawdd uchel.

Oeddech chi’n gwybod, yn ogystal â chynghorwyr gyrfa â chymwysterau proffesiynol, ein bod ni hefyd yn cyflogi staff mewn amrywiaeth eang o rolau cyffrous?

Yn ystod y sesiwn, byddwch yn

· Dysgu mwy am Gyrfa Cymru – ein diben, ein gwerthoedd a’n hegwyddorion

· Dysgu am y nifer o wahanol swyddi sy’n cyfrannu at ddarparu ein gwasanaeth gyrfa cenedlaethol o safon fyd-eang sy’n arwain y sector

· Clywed gan bobl go iawn am eu gyrfaoedd a pham eu bod wrth eu bodd yn gweithio i Gyrfa Cymru

When applying, answer the following questions:

  • What do you already know about our organisation?
  • What are your interests, values and strengths?

More about what we do:

Career Choices Dewis Gyrfa Ltd (CCDG) is a wholly owned subsidiary of the Welsh Government. Trading as Gyrfa Cymru Careers Wales, we provide the all-age, independent and impartial careers information, advice and guidance service for Wales.

Skills/Experiences You Will Gain:

 Listening
 Speaking

Apply here